wirtualny spacer8

Informacja Dyrektora PCEiKZ

 

Dyrektor PCEiKZ informuje, że nauka z wykorzystaniem metod pracy na odległość trwa do 3 stycznia 2021 r. Od 30 listopada uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia wracają na praktyki do pracodawców.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach pracy zdalnej:

1. Narzędziami pracy zdalnej w PCEiKZ są platforma edukacyjne Moodle oraz komunikator Teams;

2. Za pomocą w. wym. narzędzi nauczyciele PCEiKZ przekazują wiedzę i dostarczają wszelkie materiały zapewniające pełną realizację podstawy programowej z uwzględnieniem nabywania kompetencji kluczowych, w szczególności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i wykorzystywania informacji, komunikacji społecznej i kompetencji informacyjnych;

3. Platforma Moodle zapewnia uczniom stały dostęp do materiałów z lekcji oraz dokumentuje pracę ucznia;

4. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest:

a) odbywanie wszystkich zajęć ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI w formie wskazanej przez nauczyciela;

b) PEŁNE wykorzystanie przygotowanych przez nauczyciela treści, w tym aktywne uczestnictwo w lekcjach on-line;

c) TERMINOWE wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;

d) kultura osobista oraz przestrzeganie zasad korespondencji formalnej w kontaktowaniu się z nauczycielami;

5. Niewywiązywanie się przez ucznia z obowiązków może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej;

6. W razie potrzeby uczeń może skorzystać z konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu;

7. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom i rodzicom.

 

Zarządzenie nr 8


stopka oferta 2021 22