Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Klasa mundurowa - nowość w PCEiKZ

Odział Przygotowania Wojskowego
w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

 

REKRUTACJA TRWA

są wolne miejsca

28 czerwca 2023
godz. 9.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

rekrutacja uzupełniająca

od 28 lipca
do 31 lipca 2023 r godz 15.00

 Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której dla                 kandydatów przeprowadza się▪ próby sprawności fizycznej dotyczy oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej.

   

 

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w wojsku lub służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. 

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
  • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

Edukacja kończy się uczestnictwem w obózie szkoleniowym.

Korzyści dla ucznia:

  • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
  • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
  • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
  • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
  • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
  • mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM;
  • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służbywojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Dokumenty:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia

Zgoda rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawnościowych

Zgoda rodziców na udział w próbach sprawnościowych

Opis prób sprawnościowych

Informacje o terminach rekrutacji

  w Szczucinie