Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Głosujemy!!

 

6. edycja BO. Zagłosuj na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”

W poniedziałek 15 maja 2023 r. rusza głosowanie na zadania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego będą mogli oddać głos tylko na jedno spośród 36 zadań o zasięgu regionalnym oraz jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie zgłoszonych w subregionie tarnowskim.

Zachęcamy mieszkańców powiatu dąbrowskiego do oddania głosu na zadanie pn. „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka.

Projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta” zakłada organizację w sierpniu 2024 roku wspaniałego koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” należącego do największych na świecie zespołów artystycznych. Koncert Kalejdoskop Barw Polski trwający z reguły około 2,5 godziny, to wybór pieśni i tańców pochodzących z różnych zakątków Polski. Prezentują one folklor wsi i miasteczek, ale często są to tańce narodowe, które „Mazowsze” także ma w swoim repertuarze. Podczas koncertu widzowie mogą wraz z artystami „Mazowsza” przemierzyć całą Polskę. Poznać nie tylko charakterystyczne dla poszczególnych regionów tańce, przyśpiewki i muzykę, ale również przyjrzeć się pięknie wykonanym i zdobionym kostiumom, które cieszą oko.

O tym czy wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zdecydują Państwa głosy. Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu i do oddania głosu na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”. Każdy oddany głos jest bardzo ważny!

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Każdy mieszkaniec Województwa Małopolskiego, który ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce (nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim), może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym:

a)      jeden głos na zadanie regionalne (takim zadaniem jest właśnie „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”) – na to zadanie mogą głosować jedynie mieszkańcy subregionu tarnowskiego (obejmującego powiat dąbrowski, bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki, tarnowski i miasto Tarnów), którzy mają ukończone 16 lat;

b)      jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie – głosować może każdy mieszkaniec województwa (wykaz dostępnych zadań na stronie https://bo.malopolska.pl/)

Jak można oddać głos?

1)    przez Internet za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania (na stronie www.bo.malopolska.pl) - zakładka: GŁOSOWANIE

W przypadku elektronicznej karty do głosowania głos można oddać od 15 maja do 18 czerwca 2023 r. Zachęcamy do wyboru tego sposobu głosowania!

2)  za pośrednictwem papierowej karty do głosowania - głosy można oddać od 15 maja do 16 czerwca 2023 r.

Uzupełnione karty do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej w Agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Tarnów, al. Solidarności 5-9 w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2023 r.

3)  listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę w terminie od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub UMWM w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na adres: Agenda zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”).

UWAGA: W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Głosy oddane przed i po ww. terminie będą uznane za nieważne.

Karty do głosowania dostarczane w sposób, o którym mowa w pkt. 2 i 3, powinny zostać zabezpieczone przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie:

- imienia i nazwiska,

- numeru PESEL,

- kodu i nazwy zadania (kod: TAR 1; nazwa zadania regionalnego: „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”);

- oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

a także własnoręczne podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

UWAGA:

  • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
  • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
  • Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych powyżej np. elektronicznie na zadanie regionalne, korespondencyjnie na zadanie ogólnowojewódzkie.
  • W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Powiatu Dąbrowskiego: http://powiatdabrowski.pl oraz na Facebook’u Powiatu Dąbrowskiego.

Źródło: https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/bo.html

 

Karta do głosowania pojedyncza

Karta do głosowania podwójna

 

Plakat BO koncert Mazowsze 2024

  w Szczucinie