Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Rekrutacja do klasy mundurowej-wojskowej


Oddział Przygotowania Wojskowego

UWAGA!

Dla tej klasy obowiązuje

krótszy termin na złożenie

wniosku/podania

 O przyjęciu do tej klasy w pierwszym etapie rekrutacji

decyduje wynik prób sprawności fizycznej.

TERMIN

 RODZAJ CZYNNOŚCI

15 maja 2023 -
30 maja 2023
do godz. 15.00

złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

złożenie orzeczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia

złożenie zgody rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

6 czerwca 2023
godz. 16.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

7 czerwca 2023
godz 12.00

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

23 czerwca 2023 - 10 lipca 2023
do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

28 czerwca 2023
godz. 9.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

29 czerwca 2023 godz.
12.00

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

19 lipca 2023 godz 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2023 - 26 lipca 2023
do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

27 lipca 2023
do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia

Zgoda rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawnościowych

Zgoda rodziców na udział w próbach sprawnościowych

Opis prób sprawnościowych

 

  w Szczucinie